Regulamin

1. Warunkiem przystąpienia do szkolenia w Surf People jest wypełnienie formularza zapisowego oraz zapoznanie się i podpisanie regulaminu (jeśli kursant jest niepełnoletni formularz musi być wypełniony przez jego rodzica lub opiekuna prawnego)

2. W celu rezerwacji kursu konieczna jest wpłata zadatku. Jeśli zajęcia nie odbędą się, zadatek nie przepada i na daną kwotę zostaje wystawiony bezterminowy voucher.

3. Kurs jest płatny z góry pierwszego dnia. W przypadku wcześniej zarezerwowanego kursu dopłata do zadatku następuję w dniu rozpoczęcia szkolenia.

4. Kursant zobowiązany jest do przychodzenia na zajęcia 15 minut przed umówioną lekcją w celu dobrania sprzętu (piankę, trapez, kamizelkę i kask) oraz przebrania się. Każde spóźnienie kursanta będzie wliczone w czas trwania zajęć.

5. Kursant zobowiązany jest do samodzielnego umówienia się na kolejne zajęcia w biurze szkoły lub telefonicznie/mailowo/przez stronę www. 

6. Lekcja może być odwołana przez kursanta co najmniej 3 godziny przed jej rozpoczęciem, w przeciwnym razie będzie ona normalnie płatna.

7. Na niewykorzystane godziny zajęć jest wystawiany voucher, który można wykorzystać w innym dowolnym terminie. 

8. W sytuacji gdy kursant wykupił kurs grupowy a w danym momencie nie ma innego kursanta z którym mógłby być w grupie - kursant musi rozliczyć się za swoje zajęcia według cennika zajęc indywidualnych. 

9. Surf People nie gwarantuje dowozu kursantów w miejsce zajęć. W przypadku zajęć prowadzonych na innych spotach niż Chałupy 3, kursant zobowiązany jest dojechać samodzielnie na miejsce zajęć.

10. Szkoła Surf People nie organizuje parkingu dla swoich kursantów.

11. Jeśli szkolenia odbywają się na Mewiej Rewie, kursant zobowiązany jest pokryć koszty motorówki (50 zł), która kursuje ląd – wyspa – ląd.

12. Na czas trwania szkolenia kursant zobowiązany jest do samodzielnego ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków i kontuzji powstałych podczas zajęć. Za ubezpieczenie niepełnoletniego kursanta odpowiedzialny jest jego rodzic lub opiekun prawny.

13. Kursant podczas szkolenia musi mieć założony kask i kamizelkę asekuracyjną, niezależnie od jego poziomu zaawansowania i wieku.

14. Udział w zajęciach w stanie po spożyciu alkoholu lub środków odurzających oraz przyjmowania tego typu środków podczas szkolenia jest niedozwolony!

15. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do poinformowania instruktora o swoich umiejętnościach, ewentualnych problemach zdrowotnych, ograniczeniach oraz do stosowania się do jego poleceń podczas zajęć. 

16. Odpowiedzialność za niestosowanie się do poleceń instruktora, brak kasku/kamizelki lub bycie pod wpływem alkoholu/narkotyków ponosi kursant. 

17. Jeśli sprzęt został zgubiony lub uszkodzony na skutek niestosowania się do zaleceń instruktora, kursant ponosi odpowiedzialność materialną.

18. Instruktor i szkoła Surf People nie ponoszą odpowiedzialności za szkody rzeczowe i na osobie poniesione przez kursanta podczas szkolenia.

19. Reklamacji można dokonać w biurze szkoły lub drogą mailową: info@surfpeople.pl. Rozpatrzenie reklamacji i zwrot kosztów następuje w ciągu 14 dni. 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Surfco Kompała Jakub Kulczyński Bartosz spółka cywilna  mając na względzie poszanowanie prywatności użytkowników odwiedzających stronę internetową www.surfpeople.pl wprowadza niniejszą politykę prywatności:

I. Administrator Danych:

 1.  Administratorem danych osobowych użytkowników odwiedzających serwis internetowy www.surfpeople.pl jest spółka cywilna Surfco Kompała Jakub Kulczyński Bartosz, ul. Szymały 3, 42-600 Tarnowskie Góry dalej nazywana „Administratorem”.
 2.  Administrator dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie i ochrona danych osobowych użytkowników były dokonywane  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (dalej nazywane RODO) oraz w  sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystaniem ww. danych

II. Informacje dotyczące użytkowników:

 1.  Administrator zbiera następujące informacje dotyczące użytkowników serwisu internetowego:
 2. a) dane osobowe wprowadzone dobrowolnie przez użytkowników w formularzu rezerwacyjnym  (zakładka rezerwuj kurs/nocleg)
 3. b) dane osobowe wprowadzone dobrowolnie przez użytkowników wyrażających zgodę na subskrypcję newslettera oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (zakładka Newsletter);
 4. c) pliki cookies.

III. Newsletter:

 1.  Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy wyrazili dobrowolną zgodę na otrzymywanie newslettera oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w zakresie adresu e – mail w celu przesłania informacji o wydarzeniach, promocjach i usługach oferowanych przez Administratora. Na podstawie zgody wyrażonej na podstawie art.
 2. W przypadku udzielenia zgody, o której mowa w ust. 1 powyżej, użytkownikowi przysługuje  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  Informację o cofnięciu zgody należy wysłać na adres e – mail info@surfpeople.pl

IV. Udostępnianie, przekazywanie danych osobowych:

 1. Dane osobowe użytkowników serwisu mogą zostać powierzone przez administratora podmiotom:
 2. a) świadczącym usługi serwisowe,
 3. b) dostarczającym hosting (serwery na których będą gromadzone pliki i dane związane z funkcjonowaniem Serwisu),
 4. c)  świadczącym usługi marketingowo-reklamowe dotyczące prowadzenia baz mailingowych oraz newslettera (dotyczy to użytkowników którzy wyrazili zgodę na subskrypcję newslettera oraz na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych)
 5.  Powierzając dane podmiotom zewnętrznym, Administrator dokłada najwyższej staranności w celu zapewnienia stosowania przez podmioty przetwarzające należytego poziomu zabezpieczeń wymaganych przez stosowne przepisy i zawiera w tym celu odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych.
 6.  Dane osobowe użytkowników serwisu nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

V. Czas przechowywania danych osobowych:

 1. Administrator przechowuje dane osobowe  użytkowników serwisu wskazane w formularzu rezerwacyjnym wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń.
 2. Dane osobowe użytkowników, którzy wyrazili dobrowolną zgodę na otrzymywanie newslettera będą przechowywane przez Administratora do czasu cofnięcia zgody.

VI. Uprawnienia użytkownika serwisu:

 1.  Użytkownikowi serwisu, który przekazał swoje  dane osobowe Administratorowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, sprzeciwu,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody, przenoszenia danych. W dowolnym momencie użytkownik może również cofnąć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych.
 2.  W celu realizacji uprawnień o których mowa w ust. 1 powyżej, użytkownik serwisu powinien skontaktować się z Administratorem, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@surfpeople.pl, bądź listownie na adres Administratora wskazany w § 1 ust. 1.
 3.  Użytkownik serwisu który przekazał swoje  dane osobowe Administratorowi ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych.

VII. Pliki cookies:

 1.  Przy pierwszej wizycie na stronie Administratora użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany po stronie użytkowników ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.
 2.  Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w serwisie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze.
 3.   W ramach serwisu Administratora stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”
 • sesyjne – pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,
 • stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.

VIII. Informacje dodatkowe:

 1.  Administrator może umieszczać w swoim serwisie odnośniki  do innych stron i serwisów internetowych. Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje stron internetowych oraz serwisów prowadzonych przez inne podmioty, niezależne od Administratora.
 2.  Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój serwisu. O wszelkich zmianach Administrator będzie  informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.